תנאי השימוש באתר סברסים

. תנאי שימוש באתר סברסים.

1.1 אנו מברכים אותך על שבחרת להשתמש בשירותי האתר "סברסים" (להלן- האתר). השימוש באתר הינו בכפוף לתנאים המפורטים כדלקמן. השלמת הרישום ו/או השימוש, נפקותה מתן הסכמתך להיקשר עם האתר על כל תנאי השימוש בו (להלן- תנאי השימוש) המנויים בתקנון זה.

1.2 תקנון תנאי השימוש מנוסח לשון זכר לשם נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

2. תנאי שימוש כללי

2.1 חברת מורנו'ס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במסירת הודעה כלשהיא מראש. התנאים הללו יחייבו מעת פרסומם באתר. כמובן כי האתר ישתדל לעדכנך בנושא באמצעות פרסום באתר עצמו על שינויים אשר יחולו, באם יהיו, בתנאי השימוש.

2.2 מובהר בזאת כי רק האמור בהסכם זה יחייב את האתר ואת מפעילת האתר - חברת מורנו'ס בע"מ.

2.3 אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
תנאים אלו מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין חברת מורנו'ס בע"מ מוסכם ומובהר כי חברת מורנו'ס בע"מ לא תהא אחראית במקרה של הפרת תנאים אלו על ידי משתמש אחר,וכי במקרה של הפרה יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר , ולא תהא לו כל תביעה , טענה או דרישה כלשהי כלפי מורנו'ס בע"מ.

3. רציפות וזמינות השירות

3.1 חברת מורנו'ס בע"מ תוכל לשנות מעת לעת את המבנה , המראה , השירותים הניתנים בה , היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם, וזאת מבלי צורך להודיע למשתמש מראש.

3.2 שינויים כאמור בסעיף 2 דלעיל יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגים והאחרים המתרחשים ברשת, אשר יתכן וכי יהיו כרוכים בתקלות מסוגים שונים.מוסכם בזה כי למשתמש לא תהא כל טענה, ו/או תביעה כלפי חברת מורנו'ס בע"מ, או מי מטעמה באשר בגין שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

3.3 מוסכם ומובהר בזאת כי אין חברת מורנו'ס בע"מ אחראית על ציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישים. מורנו'ס בע"מ מצידה, תעשה את מירב המאמצים לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים השונים.

4. הגבלת אחריות

4.1 חברת מורנו'ס בע"מ לא תהא אחראית לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר , שיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש מודע לכך כי השימוש שהוא עושה באתר מבוצע על אחריותו בלבד.

4.2 באופן דומה לסעיף 3.2 דלעיל הרי שלחברת מורנו'ס בע"מ תהא זכות שיפוי מלאה במידה והמשתמש יגרום לנזק מכל סוג שהוא באתר, ובאם ינהג בניגוד לפרק "התחייבות המשתמשים באתר והתחייבותם", בתקנון תנאי שימוש זה.

4.3 לחברת מורנו'ס בע"מ שמורה הזכות המלאה שלא לאשר את חברותו של משתמש באתר וזאת מבלי צורך במתן כל נימוקים למשתמש.

4.4 מובהר בזאת כי אין באפשרות חברת מורנו'ס בע"מ לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים המתפרסמים באתר, לפיכך האחריות על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם באתר בלבד,ובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק ולשפות את חברת מורנו'ס בע"מ בגין כל תביעה שתוגש נגדה בגין תכנים אלו.

4.5 למרות האמור לעיל חברת מורנו'ס בע"מ שומרת לעצמה הזכות לבקש ולמחוק, ולהשמיט תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר , וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. אין לראות את זכות חברת מורנו'ס בע"מ לעשות כן כקבלת אחריות על התכנים המופעים באתר.

4.6 חברת מורנו'ס בע"מ לא תהא חייבת ו/או אחראית בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר , וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות , או משינוי נתונים של המשתמש.

4.7 חברת מורנו'ס בע"מ תעשה מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי, תכני ופרטיות המשתמש , הכל בהתאם להצהרת הפרטיות. יחד עם זאת, בהתאם לאופייה של רשת האינטרנט , אין באפשרות חברת מורנו'ס בע"מ להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך המשתמש פוטר את חברת מורנו'ס בע"מ מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף , כספי או אחר , שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו , ללא קשר לסיבת דליפתם.

4.8 חברת מורנו'ס בע"מ תהא רשאית מידי פעם לשלוח בדואר אלקטרוני , בשיחת טלפון למכשיר סלולרי, בהודעות, SMS , או בדרכים תקשורת נוספות הודעות המכילות מודעות פרסומיות מסחריות,הן מאת חברת מורנו'ס בע"מ והן מאת צדדים שלישים. באם ההודעות מגיעות מצדדים שלישים, הרי חברת מורנו'ס בע"מ איננה אחראית לתוכן ההודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן על ידי צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהוא , והמשתמש מסכים כי חברת מורנו'ס בע"מ לא תהא אחריות או כל חבות בגין עניין זה.

4.9 למרות שחברת מורנו'ס בע"מ עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים, אין ולא תהא לה אחריות כל שהיא לכל טעות , פגם הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.

4.10 למניעת ספק, מובהר בזאת כי אספקת השירות על ידי חברת מורנו'ס בע"מ תלויה, בין היתר , בצדדים שלישים, וחברת מורנו'ס בע"מ אינה אחראית כל מעשה או מחדל של צדדים שלישים.

4.11 מובהר בזאת כי לחברת מורנו'ס בע"מ אין כל אחריות על גבי מודעות ו/או באנרים ו/או כל צורת פרסום אחרת באינטרנט אשר ימצאו באתר , ובעלי אותם אמצעי פרסום אחרים בלעדיים על תוכנם.

4.12 חברת מורנו'ס בע"מ אינה אחראית לאמיתות המידע הקיים באתר, כך גם בדומה לדיוקם , תקפותם ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים.

4.13 חברת מורנו'ס בע"מ לא תהא אחראית בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו על גבי האתר ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחרים. המשתמשים מבינים כי הם עלולים להיות חשופים למידע כוזב ו/או מטעה ו/או פוגע לרבות כל סוגי התוכן האסור לפרסום הנזכר בתקנון תנאי שימוש זה.

4.14 חברת מורנו'ס בע"מ ו/או כל נציג מטעמה, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא בעניין נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים , אובדן רווחים מוניטין וכו') כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופעים בה. מלוא האחריות הנובעת מהעלאת התכנים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם , והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את חברת מורנו'ס בע"מ בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד חברת מורנו'ס בע"מ בקשר עם כל התכנים שיועלו על ידם לאתר.

4.15 לחברת מורנו'ס בע"מ אין כל אחריות בגין הקישורים המצויים באתר, וכל פעילות שמתבצעת בין המשתמש לבין אתר המצוי כקישור באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד. כך שבכל מקרה חברת מורנו'ס בע"מ אינה אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף , הנובע מהשימוש בשירותים ו/או תכנים , שירותים או מוצרים באתר ו/או ש/ניתן לגשת אליהם באמצעות אתר סברסים , אף אם נודע לה על נזק שכזה.

5. הצהרת פרטיות ושימוש במידע

5.1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חברת מורנו'ס בע"מ רשאית: א- למסור פרטי המשתמש לידי צד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) לחברת מורנוס בע"מ מהמשתמש בגין השירותים,ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור בסוד כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש. ב- למסור את פרטי המשתמש לכל גוף מסומך שבדין, או על פי הוראה חוקית. ג- לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי חברת מורנו'ס בע"מ בקשר עם המשתמש לצרכי האתר.

5.2 למרות האמור לעיל, מוסכם ומובהר בזאת כי חברת מורנו'ס בע"מ איננה רשאית לגלות למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין , או על פי תנאי שימוש אלו, מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בעניינו, כפי שמסרם לחברת מורנו'ס בע"מ , לרבות פרטי החשבון של המשתמש באתר , במידה ויש חשבון( להלן- פרטי המשתמש).

6. תשלומים

6.1 השימוש באתר אינו כרוך בתשלום , אלא אם צויון אחרת במפורש על גבי האתר.

7. התנהגות המשתמשים באתר והתחייבותם

7.1 חל איסור מוחלט על המשתמש להעלות למערכת תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים, ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או פוגעים בפעילות המערכת.

7.2 המשתמש מתחייב שלא להעלות למערכת את התכנים הבאים, שאינם מהווים רשימה סגורה:

1. כל תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור , לרבות תוכן בעל אופן טורדני .

2. תכנים בעלי אופי של השמצה , הסתה ופגיעה אישית.

3. תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום נזק

4. כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של חברת מורונ'ס בע"מ/אתר סברסים/או צד שלישי.

5. תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.

6. כל תוכן המהווה בסיס לתביעה אזרחית ו/או תלונה פלילית ו/או קובלנה פלילית , או מהווה הפרה אחרת של חוקי מדינת ישראל, לרבות כל תוכן בלתי חוקי, המעודד , תומך או מסייע , או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבריה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל.

8. ניתוק ו/או הפסקת שירותים

8.1 במקרים בהם המשתמש עשה או עושה שימוש האסור לפי סעיף 6 או כל שימוש אחר העלול לגרום להפרעה בשירותים, הן לאתר עצמו והן למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחים ו/או עבירה פלילית, או באופן המעלה חשד סביר כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את תנאי השימוש באתר, תהא חברת מורנו'ס בע"מ רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להוריד ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש לרבות הסרת כל תוכן אחר ו/או מודעות פרסום והחרמת כספים שהושגו בגין שימוש שלא כדין, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת.

8.2 אין בחסימה , ו/או בהפסקת השירותים או הגבלתם בכדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי השימוש.

8.3 חברת מורנו'ס בע"מ רשאית לנתק ו/או להגביל ו/או להפסיק את הספקת השירותים בכל עת , לרבות אך מבלי לגרוע וזאת לצורך פעילות תחזוקה ו/או הקמה חיונית או מיידית במערכות המשמשות אותה.

9. זכויות קנייניות

9.1 כל הקניין הרוחני ובו זכויות היוצרים בשירותי האתר, לרבות, עיצוב , מידע טכנולוגי, ישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב , טקסטים , סימנים מסחרים רשומים, פטנטים,(רשומים או לאו), לוגו ,אודיו , וודיאו , בבואות ו/או כל חומר אחר הכלול (להלן- המידע) – הינם של חברת מורנו'ס בע"מ ו/או של ספקי חברת מורנו'ס בע"מ , אלא אם צוין אחרת במפורש.

9.2 אין להעתיק לשכפל , להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו . אין לשנות לפרסם , לשדר , להעביר , למכור , להפיץ, להעביר , למכור , או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע, ו/או בכל חלק הימנו , מבלי לקבל את רשות חברת מורנו'ס בע"מ מראש ובכתב.

9.3 השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד.

9.4 המשתמשים מצהירים בזאת כי למיטב ידיעתם אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בצדדים שלישים לפי כל חוק על פי דיני מדינת ישראל.

9.5 משתמשים רשאים להעלות לאתר תכנים מסוגים שונים כגון אך לא רק תמונות, סרטוני וידאו ומידע כתוב ואף להגיב ולדרג תכנים באתר. בין היתר, ניתן להעלות לאתר תכנים נוספים בצורה של מאמרים, תגובות, דרוגים, תמונות, סרטונים הודעות בפורומים, שליחת הודעות למשתמשים אחרים ובצורות אחרות, אשר האחריות בגין הזנתם על ידיך תחול עליך המשתמש.
אתה מתחייב לשפות את חברת מורנו'ס בע"מ בגין כל תביעה ו/או דרישה בקשר לתכנים שהוזנו על ידיך לאתר זה והודעות שנשלחות באמצעותו.
חל איסור מוחלט להעלות לאתר תכנים שאינם בבעלותך ו/או שהינם מוגנים בזכויות יוצרים.
העלאת תכנים לאתר מהווה הסכמה להצגתם למשתמשים אחרים ומהווה ויתור על כל תביעה או דרישה בעבור זכויות יוצרים מהחברה בעבור הצגת התכנים והשימוש בהם.
החברה רשאית להציג תכנים שהועלו לאתר באופן מלא, חלקי או לאחר עריכה. השימוש יכול להעשות באמצעי גישה ופירסום והוצאה לאור אחרים מהאתר לרבות במכשירים ניידים ובפעילויות שאינן קשורות לאתר לרבות פעילויות שיווק ופרסום. כל האמור מתייחס לכל סוגי התכנים באתר.

10. אבטחה

10.1 מאגר המידע של האתר מוגן על ידי טכנולוגית אבטחה והצפנה באיכות גבוהה במטרה להגן מפני כל סוג של פגיעה בתוכן המידע באתר. חברת מורנו'ס בע"מ עושה כמיטב יכולתה על מנת להגביל את הגישה למידע רגיש ולאפשר מסחר בטוח, בדומה לאבחון משתמשים לא מורשים.

10.2 אין האתר / חברת מורנו'ס בע"מ מתחייבת ולא תהא אחראית בנוגע לאי חדירות של המערכת תחת נסיבות יוצאות דופן או לעמידותה בפני התקפות עתידיות.

11. סמכות שיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על כל עניין הנובע משימוש באתר , תנאיו , הוראותיו וכל דבר ועניין. סמכות השיפוט תהא לבתי המשפט של מדינת ישראל ובהתאם לדיני המדינה. סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, תהייה לבתי המשפט בתל-אביב יפו ולהם בלבד.